روابطی کاربردی برای سرریزهای دایره ای لبه تیز براساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی