بررسی پروفیل سطح آزاد جریان پایدار در اطراف پایه های استوانه ای با مدل سازی عددی

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

هیات علمی