دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 114، اسفند 1395، صفحه 1-76 

مقاله کامل (پژوهشی)

انتقال بار بستر تحت رژیم پرش رسوبات در جریان آشفته بخش اول: توسعه مدل

صفحه 1-17

10.30482/jhyd.2017.45914

رضا براتی؛ سید علی‌اکبر صالحی نیشابوری؛ گودرز احمدی