دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 112، شهریور 1395، صفحه 1-92 
بررسی طرح فلوم گلوبلند و تغییر طرح سریز لبه پهن برای افزایش دقت سازه

صفحه 33-42

10.30482/jhyd.2016.43719

محمد جواد ساکی؛ ناصر طالب بیدختی؛ نجم الدین واصلی؛ شاهرخ زند پارسا