«یادداشت تحقیقاتی» علاج بخشی حوضچه‌ی آرامش سد تاریخی فریمان

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 استادیار، دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

4 کارشناس، شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

چکیده

سد فریمان، یک سد تاریخی در استان خراسان رضوی و در شهری با همین نام است و تاکنون کار آزمایشگاهی و یا بررسیهای میدانی در هیچ‌یک از سازه های این سد ازجمله حوضچه­ آرامش آن صورت نگرفته است. ازآنجایی‌که حفظ این اثر تاریخی لازم و ضروری است، لذا بایستی عملکرد این سد در شرایط طرح مورد بازنگری قرار گیرد تا سازه­ی سد در اثر عملکرد نادرست دچار تخریب نگردد. این سد دارای حوضچه­ آرامش غیر تیپ برای تخلیه کننده عمقی می‌باشد. در این مقاله، چگونگی عملکرد حوضچه­ آرامش این سد با استفاده از نرم‌افزار Flow-3D بررسی گردیده است. در ابتدا، صحت عملکرد نرم‌افزار در مدل‌سازی پدیده­ جریان در حوضچه آرامش با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی به اثبات رسیده است. سپس مدل عددی حوضچه­ آرامش سد فریمان ساخته شد و دو مشخصه سرعت و عدد فرود بررسی شده و عملکرد حوضچه­ آرامش مورد ارزیابی گرفته است. در این تحقیق مشخص شد که عملکرد این حوضچه برای شرایط طرح مناسب نمی ­باشد. در ادامه طرح پیشنهادی برای تصحیح عملکرد این حوضچه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


[1]     حسینی سهی، م. و صالحی نیشابوری، ع.ا.، (1388)، شبیه‌سازی عددی جریان در حوضچه آرامش (مطالعه موردی سد تالوار)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال پنجم، شماره 3، ص.ص. 67-64.
[2]     Ali A. M. and A. M. Negm. )2009(. "Submerged flow characteristics in a pool type stilling basin with multi-end steps", Thirteenth International Water Technology Conference, Hurghada, Egypt.
[3]     Amorim B. J.C.C., Amante R.C.R. and V.D. Barbosa. (2015). "Experimental and numerical modeling of flow in a stilling basin", 36th IAHR World Congress, Haugue, the Netherlands.
[4]     Babaali H., Shamsai A. and H. Vosoughifar. (2015). "Computational modeling of the hydraulic jump in the stilling basin with converged walls using CFD codes", Journal of Arab J Sci Eng., 40:381–395, DOI 10.1007/s13369-014-1466-z.
[5]     Carvalho R.F., Lemos C.M. and C.M. Ramos. (2008). "Numerical computation of the flow in hydraulic jump stilling basins", Journal of Hydraulic Research, 46(5), pp. 739-752.
[6]     Hager W. H. and R. Sinniger, (2015). "Flow characteristics of the hydraulic jump in a stilling basin with an abrupt bottom rise", Journal of Hydraulic Research, 23(2), pp. 101-113.