دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 152، تابستان 1399، صفحه 1-155 
5. ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

صفحه 55-68

10.30482/jhyd.2020.225028.1449

محمود شفاعی بجستان؛ مهدی زینی وند؛ محسن طهماسبی پور


7. مقایسه آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 83-99

10.30482/jhyd.2020.227522.1453

علیرضا مسلمان یزدی؛ سید عباس حسینی؛ سهراب نظری؛ نصرالله امانیان