بررسی اثر پوشش گیاهی مصنوعی غیر مستغرق صلب بر مشخصات جریان در کانال مرکب پیچانی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد گروه مهندسی آب

2 استاد تمام گروه علوم و مهندسی آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

کانال‌های مرکب پیچانی در طبیعت به وفور یافت می‌شوند، که شامل کانال اصلی برای انتقال جریان در مواقع عادی و یک یا دو سیلابدشت (معمولا پوشیده از گیاه) در طرفین در هنگام سیلاب می‌باشند. بنابراین بررسی ویژگی جریان در این نوع کانال‌ها برای شناخت و درک بهتر از جریان در شرایط سیلابی ضرورت می‌یابد. در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی صلب غیرمستغرق موجود در سیلابدشت بر شرایط جریان و نقش آن در حفاظت از سیلابدشت‌ها در دو عمق نسبی 35/0 و 55/0 پرداخته شده است. داده‌های سرعت با استفاده از سرعت‌سنج صوتی داپلر ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت در عمق نسبی ثابت و تراکم 77/0 درصد در واحد یک متر مربع سطح موجب کاهش انتقال جریان گشته طوری که دبی در اعماق 35/0 و 55/0 بترتیب برابر با 23 و 12 درصد کمتر شده است . الگوی خطوط همتراز سرعت طولی نشان می‌دهد در حضور پوشش گیاهی در هر دو عمق نسبی جریان به سمت کانالی نسبت به حالت بدون پوشش بیشتر منحرف می‌شود. همچنین تغییرات مولفه سرعت عرضی و قائم در سیلابدشت با پوشش گیاهی بسیار بیشتر از حالت بدون پوشش است. علاوه براین پوشش به کار رفته موجب افزایش تنش برشی در دشت سیلابی و کاهش انرژی جنبشی آشفتگی (TKE) در اکثر نواحی شده است.
کلیدواژه: پیچانرود، پوشش گیاهی، الگو جریان، عمق نسبی، سیلاب

کلیدواژه‌ها