دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 154، زمستان 1399، صفحه 1-130 
5. پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


6. مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری