ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

دریچه‌های سالونی یکی از سازه‌های تنظیم دبی می باشد که با قرارگیری در کانال انسداد ناگهانی ایجاد می‌کنند و برای عملکرد بهتر نیازمند استفاده از تبدیل تدریجی در بالادست خود هستند. در این مطالعه تاثیر قرارگیری تبدیل تدریجی با زوایای مختلف بر ضریب دبی در شرایط مختلف جریان و در مقادیر مختلف استغراق و بازشدگی دریچه سالونی بیضوی، به طور آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان می‌هد که با قرارگیری تبدیل تدریجی در بالادست دریچه سالونی بیضوی، ضریب دبی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش زاویه تبدیل تدریجی، ضریب دبی نیز افزایش می‌یابد و این روند برای همه مقادیر استغراق‌ها و بازشدگی دریچه مشاهده شد. همچنین رابطه‌ای برای تعیین دبی دریچه سالونی بیضوی با استفاده از روابط ضریب دبی استخراج شده بدست آمد که پس از بررسی، مشاهده شد که دقت بسیار بالایی دارد. طبق نتایج حداکثر میزان افزایش ضریب دبی با قرارگیری تبدیل تدریجی در بالادست دریچه سالونی بیضوی 9/36 درصد است.

کلیدواژه‌ها