تعداد مقالات: 432

376. مقایسه آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-112

10.30482/jhyd.2020.227522.1453

علیرضا مسلمان یزدی؛ سید عباس حسینی؛ سهراب نظری؛ نصرالله امانیان


380. بررسی تاثیر تراکم و آرایش بلوک‌های زبری به همراه مانع روی کنترل پیشانی جریان غلیظ

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-115

10.30482/jhyd.2019.172751.1367

سلیمان خسروپور؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی دریائی


381. بررسی رفتار هیدرولیکی و پایداری سد خاکی همگن با زهکش ترکیبی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-128

10.30482/jhyd.2019.185493.1389

اعظم کوه پیما؛ فواد کیلانه ئی؛ محمود حسنلوراد؛ رضا ضیایی موید


383. تاثیر استفاده از تک پایه مربعی بالادست روزنه در رسوب‌شویی تحت فشار

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-74

10.30482/jhyd.2020.210588.1424

پیمان پیکانی؛ مهدی دریائی؛ سید محمود کاشفی پور


386. مدل‏سازی جریان سیال با استفاده از روش بدون شبکه محلی پترو-گلرگین بر پایه تابع شعاعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

10.30482/jhyd.2018.81361

محمد اکبری ماکویی؛ رامین امینی؛ سید مجتبی موسوی نژاد


388. تأثیر توأمان شکاف و جسم شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-110

10.30482/jhyd.2020.105501

دامون محمدعلی نژادیان؛ حسین حمیدی فر


389. شبیه سازی عددی تاثیر جریان غلیظ بر تنش برشی دیواره تخلیه کننده تحتانی سدها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 101-111

10.30482/jhyd.2011.85499

سیدمحمدکاظم امامی؛ محمدرضا کاویانپور؛ رضا روشن


390. چکیده های انگلیسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-109

10.30482/jhyd.2010.85423


391. بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه‌ها

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-121

10.30482/jhyd.2019.153381.1334

محمد ذونعمت کرمانی؛ سرگل معمار؛ مجید رحیم پور؛ علی اصغر بهشتی؛ آنتون اشلایز


393. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زبری بر تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 107-121

10.30482/jhyd.2021.272438.1508

آیدا شبانی؛ حسین خزیمه نژاد؛ محسن پور رضا بیلندی؛ یوسف رمضانی


395. مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی سیلابدشت بر روی هیدرولیک جریان در کانال‌های مرکب واگرا

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 111-130

10.30482/jhyd.2021.266367.1502

علی صمدی رحیم؛ حجت الله یونسی؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی پوده


396. چکیده های انگلیسی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 113-119

10.30482/jhyd.2011.85459


398. مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 113-124

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری


399. مدل‌سازی عددی سه بعدی برخورد موج تنها به سازه و شکست چرخان موج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 117-127

10.30482/jhyd.2019.155992.1343

امید بردبار؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی