نیم رخ های آب شستگی و تغییرات تنش های برشی در حفره در پایاب حوضچه های آرامش با شیب معکوس

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان