دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 74، زمستان 1391، صفحه 1-108 

شناسنامه علمی شماره

7. چکیده های انگلیسی

صفحه 103-108