برآورد عمق آب در لبه آبشار کانال های منشوری با جریان زیربحرانی در بالادست

نوع مقاله: یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

10.30482/jhyd.2010.85421