دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 174، دی 1401، صفحه 1-122 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی الگوی حرکت ذره در حوضچه‌ی رسوب‌گیر گردابی مبتنی بر تکنیک ردیابی ذره

صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2022.307129.1558

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیائی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمود رضا گلزاریان


مدل‌سازی عددی ورود هوا به آب شفت قائم

صفحه 31-50

10.30482/jhyd.2022.326781.1584

مسعود منتظری نمین؛ احسان غنچه؛ ملیحه اسلام پناه


بررسی آزمایشگاهی فرایند اختلاط و ترقیق در تخلیه جریانهای چگال

صفحه 109-122

10.30482/jhyd.2022.335691.1597

علی گالشی؛ عزیر عابسی؛ مهدی یوسفی فرد؛ علی رحمانی فیروزجائی