دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 173، مهر 1401، صفحه 1-135 
مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی

صفحه 121-135

10.30482/jhyd.2022.326587.1582

ایمان جمعه بیدختی؛ محمود فغفور مغربی؛ محمد رضا جعفرزاده