بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندس و علوم آب/دانشکده کشاورزی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ ایران.

3 گروه علوم و مهندسی آب-دانشکده شکاورزی-دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در شبکه انتقال و توزیع آب به طور معمول از روزنه‌های جانبی در بدنه‌ی کانال اصلی به منظور انحراف جریان از کانال اصلی استفاده می‌شود. در روزنه جانبی زمانی‌که لبة بالایی روزنه هیچ تأثیری بر روی جریان نداشته باشد جریان وضعیت سرریز جانبی دارد. جریان انتقالی در محدوده ی کوچکی زیر لبه بالایی روزنه تا اندکی بالای این لبه رخ می دهد. در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی این ناحیه انتقالی بین دو رژیم جریان روزنه و سرریز جانبی پرداخته شده است و تلاش شده تا این محدوده مشخص گردد، بدین منظور از رابطه دبی اشل و پروفیل سطح آب استفاده شده است. دقت معادلات موجود برآورد دبی سرریز و روزنه جانبی نیز در این محدوده بررسی شده است. فلوم مورد استفاده دارای طول 8متر و عرض 8/0 متر با دیواره شیشه‌ای و کف فلزی است. چهار طول روزنه جانبی، سه ارتفاع روزنه جانبی و دو آب پایه بررسی شده است. نتایج نشان داد که نسبت ارتفاع به طول روزنه جانبی مستطیلی و فاصله نصب روزنه تا کف کانال مهمترین پارامترها بر رخداد جریان انتقالی است. در نسبت ارتفاع به طول کمتر از 2/0 جریان انتقالی مشاهده نشد. بررسی معادلات برآورد دبی نشان داد که حتی در حضور جریان انتقالی برآورد دبی این معادلات دارای حداکثر خطای حدود 7% است که خطای قابل توجهی نیست و برای کاره‌های اجرایی نیازی به استخراح معادله جدید در محدوده جریان انتقالی نیست.

کلیدواژه‌ها


Borghei, S.M., Jalili, M.R. and Ghodsian, M. (1999). Discharge coefficient for sharp-crested side weir in subcritical flow. J. Hydraulic Eng. ASCE, 125, 1051-1056.
Emiroglu, M.E., Agaccioglu, H. and Kayaa, N. (2011). Discharge capacity of rectangular side weirs in straight open channels. Flow Measurement and Instrumentation. 22, 319-330.
Hussain, A., Ahmad, Z. and Asawa, G.L. (2010). Discharge characteristics of sharp – crested circular side orifice in open channel. Flow Measurement and Instrumentation. 21, 418-424.
Hussain, A., Ahmad, Z., and Asawa, G.L. (2011). Flow through side square orifices in open channels. ISH Journal of Hydraulic Engineering, 17(SP1), 12–22.
Hussain, S. Hussain, A. and Ahmad, Z. (2014) Discharge characteristics of orifice spillway under oblique approach. Flow Measurement and Instrumentation. 39, 9–18.
Ojha, C.S.P. and Subbaiah, D. (1997). Analysis of flow through lateral slot. J. Irrigation and Drainage Eng., 123, 402-405.
Ramamurthy, A.S., Udoyara, S.T. and Serraf, S. (1986). Rectangular lateral orifices in open channel. J. Environmental Eng., 135, 292-298.
Spencer, R. (2013). Investigation of discharge behavior from a sharp edged circular orifice in both orifice flow regimes using an Unsteady Experimental. Electronic thesis and Dissertation Repository.