دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 152، مرداد 1399، صفحه 1-164 
مقایسه آبشستگی پایین‌دست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه‌ای و مستطیلی

صفحه 95-112

10.30482/jhyd.2020.227522.1453

علیرضا مسلمان یزدی؛ سید عباس حسینی؛ سهراب نظری؛ نصرالله امانیان