ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

دریچه‌های سالونی یکی از سازه‌های تنظیم دبی می باشد که با قرارگیری در کانال انسداد ناگهانی ایجاد می‌کنند و برای عملکرد بهتر نیازمند استفاده از تبدیل تدریجی در بالادست خود هستند. در این مطالعه تاثیر قرارگیری تبدیل تدریجی با زوایای مختلف بر ضریب دبی در شرایط مختلف جریان و در مقادیر مختلف استغراق و بازشدگی دریچه سالونی بیضوی، به طور آزمایشگاهی بررسی شد. نتایج نشان می‌هد که با قرارگیری تبدیل تدریجی در بالادست دریچه سالونی بیضوی، ضریب دبی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش زاویه تبدیل تدریجی، ضریب دبی نیز افزایش می‌یابد و این روند برای همه مقادیر استغراق‌ها و بازشدگی دریچه مشاهده شد. همچنین رابطه‌ای برای تعیین دبی دریچه سالونی بیضوی با استفاده از روابط ضریب دبی استخراج شده بدست آمد که پس از بررسی، مشاهده شد که دقت بسیار بالایی دارد. طبق نتایج حداکثر میزان افزایش ضریب دبی با قرارگیری تبدیل تدریجی در بالادست دریچه سالونی بیضوی 9/36 درصد است.

کلیدواژه‌ها


Aqua Systems 2000 Inc., (2013). Leaders in Water Management and Control, Aqua Systems 2000 Inc. Available from: http://www. as2i.net/products/ controlgates/hydra-lopac-gate.
Cox, A.L., Kullberg, E.G., MacKenzie, K.A. and Thornton, C.I. (2014). Stage-discharge rating equation for an elliptical sharp-crested weir. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 140(6), 04014018.
Gomez, M., Rodellar, J. and Mantencon, J. (2002). Predictive control method for decentralized operation of imigation canals. Applied Mathematical Modeling, 26, 1039-1056.
Langeman, P., Craig, K., Elser, P. and Allen, L., (2006). Irrigation Gate System, US Patent 7, 114, 878B2
Naghaei, R. and Monem, M.J. (2013a). Introducing various hydraulic and operation conditions of Lopac gate in irrigation canals. 1 st National Conference on Irrigation and Agriculrural water Productivity, Iranian Association of Irrigation and Drainage, Tehran, Iran. (In Persian)
Naghaei, R. and Monem, M.J. (2013b). Introduction of Lopac gate for upstream water level control in irrigation canals representing its hydraulic equation. 4th National congress on Irrigation and Drainage Network, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. (In Persian)
Neisi, M., sajadi, M. and Shafaei Bajestan, M. (2018). Experimental Investigation of Hydraulic Conditions of Lopac gate Crossing in Open Condition, 3rd.International Conference & 4th. National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design, 5-7 September., Tabriz Islamic Art University – Iran. (In Persian)
Neisi, M. and Sajadi, M. (2019). Providing Discharge-depth Equations of Lopac Gate as Discharge control structures in Free Flow Conditions. The 11th international river Engineering conference, Ahvaz, Iran. (In Persian)
Oad, R. and Kinzli, K. (2006). SCADA Employed in Middle Rio Grande Valley to Help Deliver Water Efficiently. Newsletter of the water center at Colorado State University (online) 10 August. Available from: http://www.as2i.net/products/ control-gates.
Pilbala, A. (2019). Laboratory investigation of hydraulic flow through elliptical lopac gate under submerged conditions. Master thesis. Water Structures Dept. Faculty of Water Science Engineering. Shahid Chamran University of Ahvaz. (In Persian)
Pilbala, A., Sajadi, M. and Shafaei Bajestan, M. (2018). Experimental Investigation of Hydraulic Conditions and Presentation of Lopac- gate Rectangular Valve Relationships in Submerged Flow Conditions, 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design 5-7 September. 2018, Tabriz Islamic Art University – Iran. (In Persian)
Yousofvand, F. and Kavianpour, M.R. (2015). Presentation of stage-discharge relationships of lopac gate with transition as a new field structure under free flow condition. First national conference of review of 550 thousand-hectare lands of Khouzestan and Ilam under technical, economic, social and environmental dimensions. Ahvaz. (In Persian)
Yousofvand, F., Monem, M.J.  and Kavianpour, M.R. (2015). Experimental and Theoretical Analysis of Discharge Coefficient for Submerged Lopac Gate. Irrigation and Drainage, 9(5), 811-819. (In Persian)
Yousofvand, F., Monem, M.J. and Kavianpour, M.R. (2018). Experimental Investigation of the Effect of Submergence and Entrance Transition on Stage-Discharge Relations for Lopac Gates. Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(5), 1095-1106. (In Persian)