دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 154، دی 1399، صفحه 1-124 
پیش بینی دبی عبوری سرریزهای زیگزاگی قوسی با مقطع ذوزنقه ای

صفحه 65-79

10.30482/jhyd.2020.250984.1477

احسان پارسی؛ معصومه زینعلی؛ کاظم اله دادی؛ محمد انصاری قوجقار


مطالعه آزمایشگاهی حرکت ذره بستر در سیلاب دشت کانال مرکب مستطیلی

صفحه 113-124

10.30482/jhyd.2020.252605.1482

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ فرهاد سوری؛ سید حسین مهاجری