دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 153، مهر 1399، صفحه 1-121 

مقاله کامل (پژوهشی)

تأثیر موقعیت کارگذاری لوله هواده بر کنترل آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای به کمک مدل آزمایشگاهی

صفحه 1-14

10.30482/jhyd.2020.223209.1446

مهشاد افشارپور؛ سید محسن سجادی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان