دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 11، شهریور 1384، صفحه 1-82 

مقاله کامل (پژوهشی)

براورد ضریب دبی جریان در دریچه های قوسی

صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2005.85360

محمدعلی شاهرخ نیا؛ محمود جوان


تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

صفحه 13-28

10.30482/jhyd.2005.85361

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان


روندیابی سیلاب در مقاطع مرکب به روش پخشیدگی

صفحه 69-82

10.30482/jhyd.2005.85365

عبدالرضا ظهیری؛ سیدعلی ایوب زاده؛ حسین محمدولی سامانی؛ صلاح کوچک زاده