دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1384، صفحه 1-71 
بررسی تجربی ساختار جریان گل آلوده سه بعدی مغشوش

صفحه 29-43

10.30482/jhyd.2005.85368

بهار فیروزآبادی؛ سیدمحمدرضا موسوی حکمتی؛ منوچهر راد