مطالعه آزمایشگاهی جریان دوگانه غیرماندگار در کانال مستطیلی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران، کرج، ایران