دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 34، بهمن 1387، صفحه 1-69 

مقاله کامل (پژوهشی)

برآورد زمان پیمایش جریان دامنه ای با استفاده از تقریب موج پخشی

صفحه 1-12

10.30482/jhyd.2009.85478

سعید گلیان؛ بهرام ثقفیان؛ محمود ذاکری نیری