توسعه مدل ریاضی سیستم کنترل فازی پایین دست در کانال های آبیاری

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس