دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 32، شهریور 1387، صفحه 1-73 

مقاله کامل (پژوهشی)

تاثیر طول طوق بر توسعه آبشستگی موضعی اطراف پایه مستطیل شکل پلها

صفحه 19-11

10.30482/jhyd.2008.85463

محمد بدلی مشاهیر؛ امیررضا زراتی؛ ابراهیم مکلف سربند


یادداشت تحقیقاتی

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

صفحه 59-65

10.30482/jhyd.2008.85467

سیدمرتضی سادات هلبر؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ فاطمه درزی