دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1387، صفحه 1-86 

مقاله کامل (پژوهشی)

پیش بینی زمان واقعی سیل با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی

صفحه 1-18

10.30482/jhyd.2008.85445

فرشاد کوهیان افضل؛ جمشید موسوی؛ حسین صدقی؛ جهانگیر پرهمت