شبیه سازی عددی رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود با اجرای عملیات شاس تحت فشار

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسنده