استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین سرعت سقوط ذرات رسوبی

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان

دانشگاه تهران