دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 51، شهریور 1389، صفحه 1-109 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی آب شستگی در اطراف تکیه گاه پل ها د رحضور لایه سپری

صفحه 1-19

10.30482/jhyd.2010.85415

مهرنوش ماهرانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ حسین افضلی مهر


تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی

صفحه 37-49

10.30482/jhyd.2010.85417

علی مهبودی؛ جلال عطاری؛ مجتبی صانعی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


مطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددی

صفحه 51-70

10.30482/jhyd.2010.85418

اکبر صفرزاده گندشمین؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری؛ امیررضا زراتی؛ مسعود قدسیان