تاثیر طول پوشش بستر بر آب شستگی موضعی پایین دست در جت های افقی