بررسی آزمایشگاهی تاثیر قرارگیری سری پره های مستغرق در بالادست پایه استوانه ای در کاهش آب شستگی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد