مطالعه آزمایشگاهی اثر شعاع انحنا بر جریان ثانویه در قوس 90 درجه در شرایط بستر تعادل یافته

نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسندگان