واسنجی چندمعیاره خطوط لوله برای جریان های گذرا

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسنده

استادیار ‌گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز