دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 82، مرداد 1392، صفحه 1-96 

مقاله کامل (پژوهشی)

بررسی آزمایشگاهی امواج ناشی از پایه روی سرریزهای تنداب دریچه‌دار

صفحه 1-18

10.30482/jhyd.2014.7426

سید مجتبی موسوی‌مهر؛ محمدرضا کاویانپور؛ آرمین مختارپور