دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 83، شهریور 1392، صفحه 1-100