دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 84، مهر 1392، صفحه 1-80 

یادداشت تحقیقاتی

بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر ضریب زبری مانینگ (یادداشت تحقیقاتی)

صفحه 55-65

10.30482/jhyd.2014.6702

حسین صمدی بروجنی؛ پری ملکی؛ روح‌اله فتاحی نافچی؛ محمدجواد کتابداری