بررسی آزمایشگاهی تأثیر غلظت‌های مختلف پساب شهری بر نرخ ته‌نشینی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب

چکیده

رسوب‌گذاری در کانال‌های انتقال آب یکی از معضلات اساسی در مدیریت شبکه‌های آبیاری است. در چند سال اخیر استفاده از پساب تصفیه شده شهری در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و این امر ممکن است موجب تشدید رسوبگذاری در کانال‌های انتقال شود. برای بررسی این موضوع در این پژوهش آزمایش‌هایی در فلوم دوار انجام و پروفیل سرعت و تنش‌برشی جریان با استفاده از دستگاه ADV اندازه‌گیری شد. نرخ ته‌نشینی در طول آزمایش‌ها (0-240 دقیقه)، بر اساس غلظت رسوبات معلق و با روش خشک کردن و توزین بدست آمد. نتایج نشان داد پساب سبب افزایش 39 % نرخ ته‌نشینی رسوبات معلق نسبت به آب خالص می‌شود و تفاوت محسوسی بین نتایج 30 و 60 درصد پساب مشاهده نگردید. همچنین مشاهده شد در تمام آزمایش‌ها، ته‌نشینی مقدار معینی از رسوبات معلق در سیال حاوی پساب نسبت به آب خالص، در زمان کمتری اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


خواستار بروجنی، م. (1390). بررسی آزمایشگاهی تأثیر پساب در فلوکوله شدن رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
عابدی، م. نجفی، پ. (1380). استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
Amelia V.C.M. Teixeira C.F.J. and Senhorinha. (2010). "Physical characterization of estuarine sediments in the northern coast of Portugal", Journal of Coastal Research, 26, 2, pp. 301-311.
Fedrico M. (2005). Flocculation dynamics of cohesive sediment. Communications on Hydraulic and Geotechnical Engineering' of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology.
Haralampides K., Mc Corquodale. A., and Krishnappan, B. G. (2003). "Deposition properties of fine sediment", Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), 129, 3, pp. 230-234.
Ha, K.H. (2008). Acoustic measurements of cohesive sediment transport: suspension to consolidation. PhD dissertation, University Park, Pennsylvania
Ha, K.H. and Maa, J.P.-Y. (2009). "Evaluation of two conflicting paradigms for cohesive sediment deposition", Elsevier, Marine Geology 265, pp. 120–129.
Huang J. Hilldate R.C. and Greiman B.P. (2006). Erosion and sedimentation manual, U.S. Department of the Interior. United States Bureau of Reclamation.
Krishnappan B.G. (2006). "Cohesive sediment transport studies using a rotating circular flume", 7th Int. Conf. on Hydroscience and Engineering (ICHE), Sep10-13, Philadelphia, USA.
Milburn D. and Krishnappan B.G. (2001). "Modeling erosion and deposition of cohesive sediment from Hay River", Northwest Territories, Canada. Paper presented at the 13th Northern Res. Basins/Workshop, Aug. 19-24.
partheniades e. (2009). Cohesive sediments in open channels, (1st Ed), Elsevier Inc, Burligton, USA.
Skafel M.G. and Krishnappan B.G. (1998). A laboratory investing of depositional characteristics of mud from an inland harbour using a rotating circular flume. Water, Air, and Soil Pollution, 112, pp. 1-19.
Winterwerp, J.C. (2007). On the sedimentation rate of cohesive sediment, 7th Int. Conf. on Estuarine and Coastal Fine Sediments Dynamics, pp. 209-226.