طرح بهینه خاکریز‌های کنار رودخانه (گوره‌ها) با اعمال عدم‌قطعیت‌های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و اقتصادی به روش مونت‌کارلو

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست، پردیس فنی-مهندسی عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، پردیس فنی-مهندسی عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طراحی، تحلیل و بهره‌برداری سیستم‌های کنترل سیل به دلیل ماهیت تصادفی سیلاب و خطاهای اندازه‌گیری با عدم قطعیت همراه است. یکی از این مسائل، طراحی خاکریز‌های کناره رودخانه (گوره‌ها) است که با عدم قطعیت‌های هیدرولوژیکی، هیدرولیکی و اقتصادی همراه می‌باشد. در این مقاله به طراحی ابعاد بهینه گوره با در نظر گرفتن انواع عدم قطعیت‌های موجود پرداخته شده و برای تجزیه و تحلیل این عدم‌قطعیت‌ها یک مدل بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی مونت‌کارلو1 توسعه داده شده است. مدل بهینه‌سازی حاصل، یک مدل استوکستیک غیرخطی است که حل آن توسط نرم‌افزار 2LINGO-13 صورت گرفته است. در این مقاله محدوده شمال شیراز در مجاورت رودخانه خشک معالی‌آباد (تنگ سرخ) مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل با نتایج مدل قطعی و بدون در نظرگرفتن عدم‌قطعیت‌ها مقایسه شده است. با توجه به مطالعات انجام گرفته و در پی اجرای مدل، سیلاب با دوره بازگشت 20 ساله همانند مدل قطعی دارای بیشترین سود خالص سالانه بوده و به عنوان سیل طراحی انتخاب شده است. برخلاف مدل قطعی که ابعاد سیستم به صورت قطعی و تک مقداری حاصل می‌شوند، مدل استوکستیک یک بازه برای هر پارامتر نتیجه می‌دهد و می‌توان توزیع آماری این پارامتر‌ها را نیز تخمین زد

کلیدواژه‌ها


افتخاریان، ل.، ابریشمچی، ا. و تجریشی، م. (1382). ”تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب رودخانه سیستان و بررسی قابلیت اعتماد سیستم کنترل سیل“، ششمین کنفرانس مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.
رفیعی انزاب، ن. (1389). طراحی خاکریز­های کنار رودخانه (گوره­ها) به روش آنالیز ریسک، پایان­نامه کارشناسی، دانشگاه صنعت آب و برق.
سرابندی، ا. (1387). بهینه سازی ابعاد سیستم­های ترکیبی (سد- گوره)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق.
سنگین­آبادی، ح. (1384). تعیین ارتفاع دیوار­های سیل­بند با استفاده از آنالیز ریسک، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق.
علیمحمدی، س.، رفیعی انزاب، ن. و مرادی، م. (1392). طراحی خاکریز­های کنار رودخانه (گوره­ها) به روش آنالیز ریسک، مجله آب و فاضلاب، شماره 89، ص.ص. 95-110.
کراچیان، ر.، ابریشم چی، ا. و افشار، ع. (1378). بهینه‌سازی سرریز سدها با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های هیدرولوژیکی و روندیابی سیلاب، دومین کنفرانس هیدرولیک، تهران، ایران، 25 تا 27 آبان.
مهندسین مشاور آبفن، تهران، (1387). مطالعات طرح سد کنترل سیلاب تنگ سرخ، گزارشات برنامه‌ریزی منابع آب و طراحی سازه­های هیدرولیکی.
Ahmed, I., and Freeman, G.E. (2004)."Estimating stage-discharge uncertainty for flood damage assessment",Arid Lands Symposium, Proc., World Water and Environmente.
Chow, V. T., Maidment, D. R. and Mays, L. W., (1988). Applied hydrology, McGraw-Hill, New York, USA.
Dejan K. and Nemanja B., (2005). Uncertainty analysis as a complement to flood risk assessment, University of Belgrade.
Goldman, D., (1997)."Estimating expected annual damage for levee retrofits", J. Water Resour. Plann. Manage, 123, pp. 89-94.
Hydrologic Engineering Center (HEC). (1986). Accuracy of computed water surface profiles, Research document 26, U. S. Army Corps of Engineers, Davis, C.A.
Kite, G. W. (1977). Frequency and risk analysis in hydrology, Water resources publications, Colorado 80522, USA.
Lee, H. L. (1986)."Hydraulic uncertainties in flood levee capacity". Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 112, No.10, pp. 928- 934.
Linsley, R. K., Franzini, J.B., Freyberg, D.L. and Tchobanoglous, G. (1992). Water Resources Engineering, 4th. Ed., McGraw-Hill.
Loucks, D. P. and van Beek, E. (2005). Water resources system planning and management, UNESCO, The Netherlands.
Mays, L. W. and Tung, Y. Y. (1992). Hydrosystems engineering and management, McGraw-Hill, New York.
Maidment and David R. (1992). Handbook of hydrology, chapter 18, McGraw-Hill, New York, USA.
Tung, Y.K., Yen, B. C. and Melching, C. S. (1996). Hydrosystems engineering reliability assessment and risk analysis, McGraw-Hill, New York, USA.
Tung, Y.K., and Yen, B. C. (1993). “Some progress in uncertainty analysis for hydraulic design”, Yen, B. C. and Tung, Y.K., (Eds.). In reliability and uncertainty analysis in hydraulic design (report), American Society of Civil Engineers.
Tung, Y. K. (1996). Uncertainty analysis in water resources engineering. Tick, K. S. Goulter, I. C., Xu,c., Wasimi, S. A., and Bouchart, F. (Eds.), In Stochastic Hydraulics 96.
Tung, Y. K. (1999). Risk / Reliability-Based Hydraulic Engineering Design in Hydraulic Design Handbook, L.W. Mays (ed). Mc Graw-Hill, New York.
U. S. Army Corps of Engineers. (1996). Risk-Based analysis for flood damage reduction studies, EM1110-2-1619, Washington.
U. S. Army Corps of Engineers. (1997). Distribution restriction statement, ETL 1110-2-537, Washington.
U. S. Army Corps of Engineers, (2004). Hamilton city flood damage reduction and ecosystem restoration project, Appendix Economics, California.
U. S. Army Corps of Engineers. (2006). Planning risk analysis for flood damage reduction studies, ER 1105-2-101, Washington.
U. S. Army Corps of Engineers, (2009). Documentation and demonstration of a precess for risk analysis of proposed modifications to the sacramento river flood control project (SRFCP) Levees, San Francisco.
WWW: http://www.lindo.com-LINDO Systems Inc- Version 13.
Zhu, T. (2004). Climate change and water rresources management: adaptations for flood control and water supply, PhD Thesis, University of California at Davis, USA.