دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 103، پاییز 1394، صفحه 1-76 

یادداشت تحقیقاتی

5. «یادداشت تحقیقاتی» الگوریتم نوین مدل‌سازی موج دینامیکی با روش حجم محدود و استراتژی ULTIMATE

صفحه 53-62

10.30482/jhyd.2016.14865

سیدرضا هاشمی نژاد؛ محمدجواد خانجانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه