دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 101، بهار 1394، صفحه 1-82 
3. بهینه‌سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش فرا کاوشی اجزای جمعی

صفحه 25-35

ناصر گنجی خرم دل؛ فاطمه کیخایی؛ کورش محمدی؛ محمد جواد منعم