نویسنده = محمود شفاعی بجستان
1. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده


2. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-21

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان


3. بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-40

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


4. تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-40

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی


5. استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-13

رضا مومنی وصالیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


6. تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-28

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان