نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تعداد مقالات: 8
1. ضریب دبی دریچه سالونی بیضوی همراه با تبدیل تدریجی در شرایط مستغرق

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 67-80

10.30482/jhyd.2020.225028.1449

محمود شفاعی بجستان؛ مهدی زینی وند؛ محسن طهماسبی پور


2. ارزیابی عملکرد صفحات مستغرق با استفاده از مدل عددی Flow-3D

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11

10.30482/jhyd.2020.105497

رضا عزیزی؛ محمود شفاعی بجستان


3. «یادداشت تحقیقاتی» بررسی آزمایشگاهی تغییرات سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از استوانه ته‌نشینی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-81

10.30482/jhyd.2018.57104

حسین صمدی بروجنی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ محمود شفاعی بجستان؛ امین خدابنده


4. بررسی آزمایشگاهی اثر زبری‌های مستطیلی شکل بر کاهش میزان آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل مربعی شکل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 11-21

10.30482/jhyd.2014.8551

محمد حسین هرمزی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمود شفاعی بجستان


5. بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2014.7429

محمد جواد نصراصفهانی؛ محمود شفاعی بجستان


6. تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 29-40

10.30482/jhyd.2008.85472

محمود شفاعی بجستان؛ کبری نیسی


7. استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-13

10.30482/jhyd.2007.85391

رضا مومنی وصالیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ سیدحبیب موسوی جهرمی


8. تعیین مکان شکل گیری چاله در آبراه سینوسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1384، صفحه 13-28

10.30482/jhyd.2005.85361

منصور ابوالقاسمی؛ مسعود قدسیان؛ سیدعلی ایوب زاده؛ محمود شفاعی بجستان