استخراج معیار پایداری ریپ رپ در زیر جت های پرتابی مستطیلی شکل