تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30482/jhyd.2008.85472