تاثیر شکل زبری بستر بر طول پرش هیدرولیکی در کانال های مستطیلی

نوع مقاله: مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز