دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 181، فروردین 1402 
مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب-شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

فاطمه یوسف‌زاده پوده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ بهنام شفیعی ثابت؛ سهام‌الدین محمودی کردستانی


بررسی آزمایشگاهی طرح سازه بیم های متقاطع در کنترل پرش نامتقارن نوع S مقاطع واگرای ناگهانی

10.30482/jhyd.2022.333263.1595

سعید حاجی علی گل؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی؛ annarita scorzini؛ محمود شفاعی بجستان