مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر نصب کف‌بند بر کاهش عمق آب-شستگی در پایین‌دست سرریز پلکانی با آب‌پایه کنگره‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاروزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان

4 موسسه IA.ING، لچه، ایتالیا

10.30482/jhyd.2022.347621.1610

چکیده

یکی از راه‌کارهای کاهش عمق آب‌شستگی در پایین‌دست سازه‌های ریزشی نظیر سرریزهای پلکانی، استفاده از کف‌بند می‌باشد. در تحقیق حاضر تاثیر نصب کف‌بند در پایین‌دست سرریز پلکانی با و بدون آب‌پایه کنگره‌ای با شیب‌های 1:2 و 1:3 بر تغییرات عمق آب‌شستگی در پایین‌دست آن به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها برای شرایط مختلف دبی، هندسه آب‌پایه‌ها و طول‌کف‌بند صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل نتایج نشان دادکه در سرریز پلکانی با شیب 1:2 و در دامنه دبی‌های حداقل و حداکثر با افزایش طول کف‌بند به دو سوم ارتفاع سرریز، عمق حداکثر نهایی آب‌شستگی در شرایط بدون آب‌پایه به ترتیب به میزان 23 و 34 درصد کاهش یافت. مقایسه نتایج حاکی از آن است که با نصب آب‌پایه، در بهترین عملکرد آن، مقدار عمق حداکثر نهایی آب‌شستگی در دامنه دبی‌های حداقل و حداکثر به طور متوسط 50 درصد نسبت به شرایط بدون آب‌پایه کم شد. با تغییر شیب کارگذاری پلکان‌های سرریز به 1:3، افزایش طول کف‌بند به دو سوم ارتفاع سرریز، عمق حداکثر نهایی آب‌شستگی را در دامنه دبی‌های حداقل تا حداکثر و برای شرایط بدون آب‌پایه به ترتیب به میزان 36 و 43 درصد کاهش داده و با نصب آب‌پایه بر روی پلکان‌های سرریز، مقدار عمق حداکثر نهایی آب‌شستگی به‌ طور متوسط 52 درصد نسبت به شرایط بدون آب‌پایه کم شد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 مرداد 1401