ارزیابی ضریب دبی سرریز کلید پیانویی تحت جریان غیردائمی-متغیر تدریجی با افزایش دبی

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی عمران-دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.30482/jhyd.2022.359960.1617

چکیده

در این تحقیق از سرریزهای کلید پیانویی که از مزایای آن می‌توان به ضریب دبی و راندمان دبی بسیار بالا، امکان کاهش ارتفاع سد، سرعت در اجرا و صرفه اقتصادی نام برد. این سرریزها، بهترین گزینه برای اجرای سرریز سد در حالت جریان آزاد هستند. در این تحقیق با توجه به امکانات آزمایشگاهی موجود، میزان جریان عبوری به صورت تدریجی و در گام‌های زمانی مشخص افزایش یافت و تحت این شرایط با ارائه یک روش تحلیلی به تعیین ضریب دبی جریان در سرریز کلیدپیانویی پرداخته شد. آزمایش‌های این پژوهش، در کانال تحقیقاتی مستطیلی شکل با طول 10 متر و عرض 6/0 متر انجام شده است. در تحقیق حاضر، سه نوع سرریز کلید پیانویی مستطیلی نوع A با ارتفاع‌های متغیر15،10و20 سانتی‌متر و سایر پارامترهای هندسی ثابت در محدوده دبی 30 تا 50 لیتر بر ثانیه تحت بازه‌ تغییرات دبی 3،5و1 لیتر برثانیه و بازه تغییرات زمانی 10،5و15 ثانیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین در این تحقیق در 27 شرایط هیدرولیکی متفاوت به بررسی تأثیر تغییرات ارتفاع بر نمودار‌های دبی-اشل، ضریب دبی و سایر پارامترهای موثر بی‌بعد پرداخته شده است. در نهایت نتایج حاکی از آن بود که، با افزایش ارتفاع سرریز، شیب نمودارهای دبی-اشل افزایش یافته است. هم-چنین با افزایش ارتفاع سرریز، ضریب دبی افزایش و در مقابل عدد فرود و نسبت ارتفاع آب به ارتفاع سرریز کاهش یافته‌اند. در نتیجه ارتفاع سرریز با ضریب دبی رابطه مستقیم و با عدد فرود و ارتفاع آب در ورودی و بالادست سرریز رابطه عکس دارد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 03 دی 1401