تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری باز با استفاده از سری فوریه

نوع مقاله : مقاله کامل (پژوهشی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمران دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه فردوسی مشهد

10.30482/jhyd.2022.344351.1605

چکیده

معادلات دیفرانسیل جزئی سنت ونانت ، شبه خطی و هذلولی هستند و در تحلیل و توصیف جریان در مجاری باز کاربردهای وسیعی دارند. در این پژوهش، برای مدل‌سازی کانال‌ها و رودخانه‌های طبیعی روش تحلیلی جدیدی در حوزه فرکانس ارائه شده است که در آن معادلات هذلولی سنت ونانت خطی شده، با استفاده از سری فوریه و روش ماتریس انتقال حل می‌شوند. در این مدل، جریان غیرماندگار و غیریکنواخت با شرط مرزی هیدروگراف اشل در بالادست، منحنی دبی-اشل در پایین‌دست و جریان جانبی متمرکز بررسی می‌شود و نتایج آن با مدل‌های آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی موجود مقایسه می‌گردد. در نتیجه ملاحظه می‌گردد که مدل ارائه شده با شاخص ناش ساتکلیف (Nash-Sutcliffe) برابر با 99/0، دقت بیشتری نسبت به مدل‌های تحلیلی پیشین با شاخص 98/0 دارد. بعلاوه زمان اجرای آن بسیار کمتر از مدل عددی پریسمن در همین شرایط است. مدل حاضر بدون قید و شرط پایدار است و برای پیش‌بینی و هشدار به موقع سیل و بهینه‌سازی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1401