دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 184، دی 1402، صفحه 1-100 
The inception point of flow aeration on a rough stepped spillway

10.30482/jhyd.2023.392329.1639

عباس پارسائی؛ آرمان ده مرده؛ امیر حمزه حقی آبی


Design of Operation Strategy for Canal Structures

10.30482/jhyd.2023.409407.1667

کاظم شاهوردی؛ حسن ملازینلی؛ صفر معروفی


An experimental examination of riprap effects on homogeneous embankment dams overtopping breach

10.30482/jhyd.2023.404272.1653

مهدی ابراهیمی؛ میرعلی محمدی؛ سیدمحمدهادی مشکاتی؛ فرهاد ایمانشعار


Effect of Slope on the Stability of Riverbanks with a Mobile Bed: An Experimental Study

10.30482/jhyd.2023.409878.1675

محمد جامع؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ محمدحسین پورمحمدی؛ حسین قربانی زاده خرازی