دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 104، زمستان 1394، صفحه 1-88 

مقاله کامل (پژوهشی)

1. بررسی اثر افزایش سطح آب دریا و تغییرات نرخ تغذیه بر پیشروی آب شور در آبخوان محصور

صفحه 1-15

10.30482/jhyd.2016.33317

داود محمودزاده؛ حامد کتابچی؛ بهزاد عطایی آشتیانی